gallery/wording server วางระบบ pps_page_1
gallery/wording server วางระบบ pps_page_2
gallery/design network pps
gallery/screenshot_1

* ราคาขั้นต้นนี้ยังไม่รวมค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์เสริม และระบบอื่นๆ ที่ลูกค้าตกลงให้เราทำระบบที่ต้องการ

(กรุณาปรึกษาเราเพื่ิอความสมบูรณ์ของงาน)